Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1   Fyzická osoba Ing. Petra Podešvová, IČ: 06998844 , vydává tyto Produktové podmínky Služby Doučování s Péťou („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému STM LMS – Statisticky neklasicky a souvisejících Služeb.

2. POPIS SLUŽBY

2.1   Služba je poskytována Petrou Podešvovou prostřednictvím příslušného Elektronického systému LMS, kde LMS zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2   LMS zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1   Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému LMS zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti dostupného na internetových stránkách Elektronického systému LMS po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů LMS. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2   Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému LMS.

3.3   Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4   Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1   Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému LMS uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému LMS.

4.2  Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným LMS, a to převodem na bankovní účet nebo platební kartou. Platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.

4.3   Cena Služeb je v Elektronickém systému LMS uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

5. REKLAMACE

5.1   LMS přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@doucovanispetou.cz

5.2   Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému LMS. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. LMS je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1   Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby LMS zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany LMS dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet LMS. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

6.2   Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat LMS (aniž by musel uvádět důvod).

6.3   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy LMS vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany LMS bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

7. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1   Veškerý obsah tohoto Elektronického systému LMS je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je LMS – statisticky neklasicky, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.2   Uživateli nesmí používat tento Elektronický systém LMS nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Elektronický systém LMS nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMS.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1   Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.